OCHR. OS. ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.      Základní ustanovení

 

1.1.        Poskytovatel, FEBA spol. r.o.  IČ: 15043703, DIČ: CZ15043703 se sídlem Sobotecká 222, 511 01 TURNOV, je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve spojení s poskytováním služby www.feba.cz a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

1.2.     Osobními údaji se rozumí veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (občanovi). Identifikovatelnou osobou je občan, kterého lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3.        Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4.        Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

2.      Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1.      Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu uživatel poskytl na základě vyplnění a odeslání objednávkového formuláře. Jedná se o identifikační a kontaktní údaje uživatele, nezbytně nutné pro zřízení a poskytování předmětu smlouvy (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, a dále telefonický a e-mailový kontakt).

2.2.       Další kategorie údajů, získává Poskytovatel na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se Uživatel nachází na webu www.feba.cz.  Procházením webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

2.3.        Ve většině případů dochází k automatickému zpracování osobních údajů. V jednotlivých případech (zejména má-li Uživatel dotaz k produktu, či při řešení problémů) může Poskytovatel osobní údaje Uživatele zpracovat i manuálně. V souvislosti s využíváním služeb Google Analytics (pro statistické účely návštěvnosti webu) a při ukládání souborů typu cookies dochází vždy k automatickému zpracování osobních údajů.

 

3.      Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1.        Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

3.2.        Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.        Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

3.4.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

 

4. Doba uchovávání údajů

 

Poskytovatel uchovává osobní údaje Uživatele po dobu, která je nezbytně nutná pro plnění licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a dále pak do doby, po kterou z tohoto smluvního vztahu mohou plynout právní nároky, konkrétně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů poskytovatel osobní údaje vymaže.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Poskytovatele)

 

Poskytovatel využívá pro provoz e-shopového řešení subdodavatele, a sice poskytovatele hostingu. Subdodavatel zajišťující hostingové služby uzavřel s Poskytovatelem zpracovatelskou smlouvu a zavázal se k přijmutí technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a těmito podmínkami.

 

6. Práva Uživatele

 

Podle podmínek stanovených v GDPR má Uživatel:

-          právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-          právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

-          právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

-          právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

-          právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

-          právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto podmínek, nebo elektronicky na email manager@feba.cz

Uživatel má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Zabezpečení osobních údajů

 

7.1. Poskytovatel se zavazuje provést technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a jinými právními předpisy.

7.2. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby Poskytovatele a jeho subdodavatelů.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1.        Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Poskytovatele plnit.

8.2.      Odesláním objednávky potvrzuje Uživatel, že je seznámen se zásadami ochrany osobních údajů, souhlasí s jejich zněním a akceptuje je v celém rozsahu.

8.3.        Uživatel dále potvrzuje, že souhlasí s použitím svých osobních údajů k elektronickému zasílání obchodních sdělení a reklamních materiálů (e-mailové zpravodaje, obchodní nabídky a další informace) ze strany Poskytovatele.  Tento souhlas může Uživatel kdykoliv písemně odvolat na adrese manager@feba.cz.

8.4.       Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Potřebujete poradit ? OCHR. OS. ÚDAJŮ

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Poslední aktualizace: 14.06.2024 13:18